Bestämmelser för gatuarbete

Arbetsanmälan via webbformulär

OBS!

Om arbete utförts utan att arbetsanmälan har gjorts debiteras en miniavgift på 1000:- plus moms. Samt 550:- plus moms per påbörjad timme när vägföreningen får göra efterforskning efter vem som grävt i våra vägar.

Viktigt! Skylta upp / spärra av arbetsplatsen. TA plan enl. Trafikverkets normer gäller. Glöm EJ återställning med kallmassa eller asfalt kvalitet AG (asfaltsbundet grus): se punkt 3 och 4.

Dessa regler gäller vid alla gatuarbeten. Veddige Samhälles Vägförening är ansvarig väghållare i Veddige samhälle. För att säkra kvalitén på våra gator så har vi beslutat om följande regler som gäller vid alla arbeten inom Veddige samhälle. Det åvilar var och en att tillse att reglerna efterlevs även om underentreprenörer anlitas.

1 Alla planerade arbeten ska föranmälas till Vägföreningen minst (1) en mån före igångsättning.

2 Akuta arbeten ska anmälas till Vägföreningen inom en (1) arbetsdag efter det att arbetet påbörjats.

3 När asfalt har grävts upp ska detta ersättas med kallmassa 0.8 eller asfalt kvalitet AG (asfaltsbundet grus) inom en (1) arbetsdag efter avslutat arbete.

4 Vägföreningen ombesörjer asfalteringen och fakturerar därefter er. Vägföreningen samordnar asfalteringen med övriga arbeten. Allt asfalteringsarbete får endast utföras, av Vägföreningen godkänd entreprenör. Detta för att säkerställa en god kvalité på våra vägar samt att Vägföreningen ska erhålla garantier på utförda arbeten.

5 Anmälan om planerade arbeten görs skriftligt till Veddige via detta web-formulär, alternativt skickas det till ordföranden.

6 Akuta arbeten ska anmälas skriftligt via detta web-formulär samt per telefon till styrelsen inom en arbetsdag efter påbörjat arbete.

7 Vid samtliga arbetsanmälningar ska det framgå vem som utför arbetet och åt vem. Kontaktpersoner och telefonnummer till den som utför och till den som beställt arbetet. Plats (gata och gatunummer) samt datum för arbetets påbörjande samt beräknat färdigställande.

8 Ovanstående regler har införts p.g.a. att ansvariga på respektive bolag / förvaltningar under senare år inte fullgjort sin plikt att anmäla arbeten till väghållaren. Detta har medfört att det allt för ofta har utförts undermåliga asfalteringsarbeten som har fått göras om efter ett par år. Samt att i en del fall målade vägmarkeringar ej har återställts.

Veddige den 2022-07-10