Stadgar

Antagna på föreningsstämma 2021

Dessa stadgar vinner lagakraft när de finns godkända och registrerade hos lantmäteriets samfällighetsregister.

§ 1 Företagsnamn
Föreningens företagsnamn är Veddige Samhälles Vägförening.

§ 2 Samfälligheter
Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggningen Varberg Veddige GA:2

§ 3 Grunderna för förvaltningen
Samfälligheten ska förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess ändamål.

§ 4 Medlem
Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom som har del i
samfällighet upptagen under 2 §

§ 5 Styrelse säte, sammansättning
För föreningen ska finnas en styrelse med säte i Varbergs kommun.
Styrelsen ska bestå av minst fem och högst sju ledamöter och högst fem suppleanter.

§ 6 Styrelse val
Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs av föreningsstämma för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.
Mandattiden för ledamot är ett eller två år och för suppleant ett år. Om en helt ny styrelse väljs på föreningsstämman ska tre ledamöter väljas på ett år. Övriga ledamöter ska väljas på två år.
Föreningsstämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.

§ 7 Styrelse, kallelse till sammanträde
Kallelse av ledamöterna till styrelsesammanträde ska ske minst sju dagar före sammanträdet. Kallelsen ska innehålla uppgift om de ärenden som ska tas upp på sammanträdet. Suppleanterna ska inom samma tid underrättas om sammanträdet och de ärenden som ska tas upp på detta. Ledamot, som är förhindrad att närvara, ska genast meddela detta till ordföranden, som är skyldig att omedelbart kalla en suppleant i ledamotens ställe. Suppleant som inte ersätter frånvarande styrelseledamot har rätt att närvara vid sammanträdet, men har inte rösträtt.

§ 8 Styrelse, beslutförhet, protokoll
Styrelsen är beslutför när kallelse har skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder av detta ska styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter har infunnit sig till sammanträdet.
Ett ärende som inte har stått i kallelsen får avgöras om minst två tredjedelar av styrelseledamöterna är närvarande och överens om beslutet.
En fråga får avgöras utan att kallelse har skett om samtliga styrelseledamöter är överens om beslutet.
Den som har deltagit i avgörandet av ett ärende får reservera sig mot beslutet. Sådan reservation ska anmälas före sammanträdets slut.
Protokoll ska föras över de ärenden där styrelsen har fattat beslut. Protokollet ska innehålla datum, deltagande styrelseledamöter och suppleanter, en kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokollet ska justeras av en eller flera utsedda justeringspersoner.

§ 9 Styrelse, förvaltning
Styrelsen ska:
1 förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar
2 föra redovisning över föreningens räkenskaper
3 föra förteckning över delägande fastigheter, deras andelstal och ägare
4 årligen till ordinarie föreningsstämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi
5 om förvaltningen omfattar flera samfälligheter eller annars är uppdelad på olika verksamhetsgrenar och
medlemmarnas andelar inte är lika stora i alla verksamhetsgrenarna, föra särskild redovisning för varje sådan gren
6 i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om hur styrelsen ska sköta föreningens angelägenheter.

§ 10 Revision
För granskning av styrelsens förvaltning ska medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse två revisorer och 1 suppleant.
Revisionsberättelse ska överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma.

§ 11 Räkenskapsperiod
Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1 januari – 31 december.

§ 12 Underhålls och förnyelsefond
Till föreningens underhålls- och förnyelsefond avsätts det belopp som föreningsstämman årligen beslutar om. I enlighet med utgifts- och inkomststaten.
Styrelsen ska upprätta en underhålls- och förnyelseplan. Den ska innehålla de upplysningar som är av betydelse för att fondavsättningarnas storlek ska kunna bedömas.

§ 13 Föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma ska årligen hållas senast under maj månad, på tid och plats som styrelsen bestämmer. Styrelsen kan utlysa en extra föreningsstämma när den anser att det behövs. I fråga om medlemmars rätt att begära en extra föreningsstämma gäller 47 § tredje stycket SFL.
Om föreningsstämman ska godkänna uttaxering ska styrelsen ge medlemmarna tillfälle att från det att kallelsen har skett ta del av en debiteringslängd, som visar det belopp som ska uttaxeras, vad varje medlem ska betala och när betalning ska ske. Före ordinarie föreningsstämma ska dessutom en förvaltningsberättelse och en revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt en utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för medlemmarna att ta del av.

§ 14 Kallelse till stämma, andra meddelanden
Styrelsen kallar till föreningsstämma.
Det ska ske personligt via post alternativt e-post till de medlemmar som anmält sådan samt på av föreningen upprättad hemsida.
Kallelse ska ske senast två veckor före föreningsstämman.
I kallelsen ska anges tid och plats för stämman,
vilka ärenden som ska förekomma på stämman samt
uppgift om den plats där de handlingar som anges i 13 § finns tillgängliga.
Styrelsen ska även se till att andra meddelanden än kallelser kommer till medlemmarnas kännedom genom brev alternativt e-post samt på av föreningen upprättad hemsida.

§ 15 Motioner
En medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. En motion, som ska behandlas på ordinarie stämma, ska vara styrelsen tillhanda senast under februari månad.
Styrelsen ska bereda de motioner som kommit in och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltnings-berättelsen, se ovan under 13 §.

§ 16 Dagordning vid stämma
Vid ordinarie stämma ska följande ärenden behandlas:

1  Val av ordförande vid stämman och stämmoordförandens val av protokollförare.

2  Upprättande och godkännande av röstlängd

3  Val av justerare tillika rösträknare

4  Prövande om stämman blivit behörigen sammankallad

5  Godkännande av dagordning

6  Framläggande av styrelsens och revisorernas berättelse

7  Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna

8  Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna

9  Fråga om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna

10 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd

11 Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter

12 Val av revisorer och revisorssuppleanter

13 Val av valberedning

14 Informations- och frågestund

15 Meddelande av plats där protokollet från stämman hålls tillgängligt.

Vid extra stämma ska ärendena under punkt 1, 2, 3, 4, 8 och 15 behandlas.

§ 18 Stämmobeslut 
Beslut fattas med acklamation om inte omröstning (votering) begärs.
Ifråga om omröstning m.m. gäller 48, 49, 51 och 52 §§ SFL. Vid en omröstning ska de omständigheter angående rösträtt, andelstal, ombud m.m. som har betydelse för röstresultatet antecknas i protokollet.
Personval ska ske med slutna sedlar om någon begär det.

§ 19 Flera verksamhetsgrenar
Ej aktuellt

§ 20 Protokollsjustering, tillgänglighållande
Protokollet från stämman ska justeras och hållas tillgängligt för medlemmarna senast två veckor efter stämman.